Loading…

Kvalitet

Potvrđuju sertifikati IATF 16949:2016 i ISO 9001:2015

  • 0

Politka kvaliteta

 

VIZIJA

METALAC FAD d.o.o. želi da pripada grupi vodećih proizvođača automobilskih delova za komercijalna vozila, prepoznatljivih po vrhunskom kvalitetu i pouzdanosti i da u narednoj deceniji zauzme značajno mesto na globalnom tržištu auto industrije.

 

MISIJA

Proizvodima vrhunskog kvaliteta i visokim standardima u poslovanju odgovoriti zahtevima svetske automobilske industrije, zadovoljiti interese kupaca, zaposlenih i vlasnika i osigurati stabilan rast i nadprosečan prinos na investirani kapital.

 

 

POLITIKA KVALITETA

 

Kupci

Zadovoljni kupci i krajnjih korisnici naših proizvoda opravdavaju smisao postojanja organizacije. Kontinuirano radimo na podizanju njihovog zadovoljstva uz prisustvo svesti da je to ključni, dugoročni faktor našeg rasta i razvoja. Nastojimo da kroz aktivan odnos sa kupcima svoje poslovanje prilagodimo njihovim potrebama i očekivanjima, tako što će u nama prepoznati pouzdanog partnera koji im obezbeđuje visokokvalitetne i bezbedne proizvode i usluge po konkurentnim uslovima.

 

Zaposleni

U hijerarhiji resursa koji presudno utiču na poslovanje kompanije, ljudi su na prvom mestu. U skladu sa politikom kompanije, nastojimo da stvorimo ambijent u kojem će svi zaposleni delovati na principima i vrednostima koje integrišu profesionalne standarde i pravila struke sa moralnim i etičkim normama. Kroz edukacije i upravljanje karijerama zaposlenih negujemo praksu razvoja rukovodilaca i menadžera unutar kuće. Bezbednost zaposlenih, odgovoran i posvećen odnos prema njima, edukacija i razvoj,  negovanje porodičnih vrednosti principi su na kojima gradimo dugoročne i neraskidive veze sa ljudima i razvijamo sistem vrednosti koji presudno doprinosi uspehu kompanije.

 

Vlasnici

Kroz kontinuiran i stabilan rast i stalna unapređenja u poslovanju, vlasnicima nastojimo da obezbedimo nadprosečan prinos na investirani kapital, koji im uz princip potpune transparentosti poslovanja daje sigurnost i razvija osećaj da je njihov kapita u sigurnim rukama.

 

Isporučioci

Isporučioci su važna karika u lancu snabdevanja kupaca i krajnjih korisnika. Kroz sopstveni razvoj i podizanje standarda u poslovanju nastojimo da razvijamo ključne isporučioce vodeći računa o njihovim interesima. Izgradnjom dugoročnih, partnerskih odnosa sa isporučiocima stvaramo pouzdan oslonac i podršku rastu i razvoju kompanije.

 

Regulatorna tela

Stirktnim poštovanjem važeće zakonske regulative i akata koja propisuju regulatorna tela svoje poslovanje držimo strogo u zakoskim okvirima, te na taj način štitimo interese svih zainteresovanih strana.

 

Lokalna zajednica

Imamo razvijenu svest o tome da je lokalna zajednica naše prvo eksterno okruženje. Kroz saradnju sa obrazovnim institucijama nastojimo da razvijamo kadrove koji, kroz stručne prakse u kompaniji stiču veštine koje će u budućnosti biti od koristi svim stranama. Kroz aktivnosti Metalac Grupe ostali smo dosledni ulaganju u decu i mlade, posebno razvoju sporta. Kroz sportske i kulturne projekte, saradnju sa obrazovnim i zdravstvenim institucijama, dajemo doprinos stvaranju zajednice u kojoj se rado živi.

 

Korporativna odgovornost

Poštenje, poverenje, poštovanje i posvećenost temelj su našeg korporativnog sistema vrednosti na kojima razvijamo korporativnu kulturu kompanije. Poslovni moral koji negujemo naša je konkurentska prednost. Primenom ovih principa zainteresovane strane pretvaramo u saveznike i promovišemo pozitivne vrednosti na tržištima na kojima smo prisutni. Javno publikovan Korporativni Kodeks poslovne etike obavezujući je interni akt za menadžment i sve zaposlene kojim definišemo prava i obaveze zaposlenih, anti-koruptivnu politiku i antidiskriminatornu praksu po svakom osnosu.

 

Gornji Milanovac, april 2018.

Goran Mijatović,

direktor